Skip to main content
XS SM MD LG XL XXL XXXL

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Liever downloaden? Dat kan hier: algemene voorwaarden.pdf

Artikel 1 - Definities

 1. Verkoper: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ACTEURSBUREAU KAPOK B.V., statutair gevestigd te Haarlem, gevestigd en kantoorhoudende te (1013 BR) Amsterdam aan de Winthontstraat 3-5.
 2. Koper: degene met wie Verkoper een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Verkoper en Koper samen.
 4. Consument: de Koper die natuurlijke persoon is en niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Verkoper.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze algemene voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de Koper of van derden uitdrukkelijk uit.

Artikel 3 - Prijzen

 1. Alle prijzen die Verkoper hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Verkoper hanteert voor zijn producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Verkoper te allen tijde wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Verkoper niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De Consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Artikel 4 - Betalingen en betalingstermijn

 1. Verkoper mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 2. De Koper dient betalingen binnen 14 dagen na levering te hebben voldaan.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Koper het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Verkoper de Koper een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 4. Verkoper behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 5 - Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de Koper niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Verkoper gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de Koper in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de Koper in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Verkoper.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de Koper niet tijdig betaalt, mag Verkoper zijn verplichtingen opschorten totdat de Koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Koper, zijn de vorderingen van Verkoper op de Koper onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de Koper zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Verkoper, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Verkoper te betalen.

Artikel 6 - Recht van reclame

 1. Zodra de Koper in verzuim is, is Verkoper gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de Koper geleverde producten.
 2. Verkoper roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de Koper op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de Koper de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Verkoper, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de Koper.

Artikel 7 - Herroepingsrecht

 1. Een Consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
 • het product niet is gebruikt;
 • de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.);
 • het product geen los tijdschrift of losse krant is;
 • de Consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht.
 1. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
 • op de dag nadat de Consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling;
 • zodra de Consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen.
 1. De Consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via kapok@kapok.nl.
 2. De Consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Verkoper, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Artikel 8 - Vergoeding van bezorgkosten

 1. Indien de Consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan Verkoper heeft geretourneerd, dan zal Verkoper eventuele door de Consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig en volledig geretourneerde bestelling aan de Consument terugbetalen.
 2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Verkoper voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

Artikel 9 - Vergoeding retourkosten

 1. Indien de Consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de Consument.

Artikel 10 - Opschortingsrecht

 1. Tenzij de Koper een Consument is, doet de Koper afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 11 - Retentierecht

 1. Verkoper kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de Koper onder zich houden, totdat de Koper alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Verkoper heeft voldaan, tenzij de Koper voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. Het retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de Koper nog betalingen verschuldigd is aan Verkoper.
 3. Verkoper is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de Koper mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Artikel 12 - Verrekening

 1. Tenzij de Koper een Consument is, doet de Koper afstand van zijn recht om een schuld aan Verkoper te verrekenen met een vordering op Verkoper.

Artikel 13 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Verkoper blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de Koper volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Verkoper op grond van wat voor met Verkoper gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan Verkoper zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugvorderen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de Koper, mag de Koper de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 4. Indien Verkoper een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Verkoper het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Artikel 14 - Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de Koper aangegeven adres.
 3. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Verkoper het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 4. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de Koper een verlate levering niet aan Verkoper kan tegenwerpen.

Artikel 15 - Levertijd

 1. De door Verkoper opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de Koper het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van Verkoper.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de Koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Verkoper niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Artikel 16 - Feitelijke levering

 1. De Koper dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Artikel 17 - Transportkosten

 1. Transportkosten zijn voor rekening van de Koper, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Artikel 18 - Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de Koper, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Verkoper niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de Koper zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Verkoper, bij gebreke waarvan Verkoper niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Artikel 19 - Bewaring

 1. Indien de Koper bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de Koper.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de Koper.

Artikel 20 - Garantie

 1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
 2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de Koper, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de Koper op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de Koper komen of van een derde die het product ten behoeve van de Koper in ontvangst neemt.

Artikel 21 - Vrijwaring

 1. De Koper vrijwaart Verkoper tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Verkoper geleverde producten en/of diensten.

Artikel 22 - Klachten

 1. De Koper dient een door Verkoper geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de Koper redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de Koper Verkoper daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen Verkoper uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De Koper geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Verkoper in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De Koper dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Verkoper gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Artikel 23 - Ingebrekestelling

 1. De Koper dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Verkoper.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de Koper dat een ingebrekestelling Verkoper ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Artikel 24 - Aansprakelijkheid Verkoper

 1. Dit artikel is alleen van toepassing voor zover de Koper geen Consument betreft.
 2. Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de Koper lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 3. Indien Verkoper aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 4. Verkoper is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 5. Indien Verkoper aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 6. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Artikel 25 - Vervaltermijn

 1. Elk recht van de Koper op schadevergoeding van Verkoper vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 26 - Recht op ontbinding

 1. De Koper heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Verkoper toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Verkoper niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Verkoper in verzuim is.
 3. Verkoper heeft het recht de overeenkomst met de Koper te ontbinden, indien de Koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Verkoper kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de Koper zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Artikel 27 - Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Verkoper in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de Koper niet aan Verkoper kan worden toegerekend in een van de wil van Verkoper onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Verkoper kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor Verkoper 1 of meer verplichtingen naar de Koper niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Verkoper er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmacht situatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Verkoper is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

Artikel 28 - Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel/

Artikel 29 - Wijziging algemene voorwaarden

 1. Verkoper is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Verkoper zoveel mogelijk vooraf met de Koper bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 30 - Overgang van rechten

 1. Rechten van de Koper uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Verkoper.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 31 - Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Verkoper bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 32 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Verkoper is gevestigd/ praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Dit zeggen klanten

Onze medewerkers moesten echt behoorlijk uit hun comfort zone, maar jullie 4 begeleiders hebben echt een veilige en inspirerende omgeving gecreëerd om dat toch echt wel te doen. Kortom: complimenten en een groot dank jullie wel!

Die acteurs van (..een ander acteursbureau..) komen een toneelstukje spelen, maar de acteurs van Kapok - dat zijn de gesprekspartners die ik zoek.

Twee medewerkers die een conflictje hadden zijn door de training uit zichzelf met elkaar in gesprek gegaan om de lucht te zuiveren.

Vragen?

Ons team staat voor je klaar!

020-422 1323